หน้าแรก

เป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาลทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในงานด้านฮาลาล ซึ่งฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านการวินิจฉัยทางด้านฮาลาล (Fatwa Halal) ข้อมูลทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจฮาลาล (Halal Business) ข้อมูลทางด้านวิชาการและงานวิจัยฮาลาล (Halal Knowledge and Research) ข้อมูลทางด้านโภชนาการฮาลาล (Halal Nutrition) ข้อมูลทางด้านวัตถุดิบฮาลาล (Halal Raw Materials) และสื่อที่เกี่ยวข้องทางด้านฮาลาล (Halal Mutimedia) ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ข้อมูลที่จะช่วยในการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการอิสลาม ผู้ประกอบฮาลาลและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านฮาลาล