“จิตวิญญาณของอาหาร”

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เกี่ยวพันธ์กับหลักปฏิบัติด้วยกับกฎและหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมทุก ๆมิติในการดำเนินชีวิตของปัจเจกชนมุสลิม หลักเกณฑ์นี้ไม่ได้จำกัดการมองแต่เพียงเรื่องมารยาททางสังคม แต่มันมาจากวัตถุประสงค์ในวงกว้างของศาสนา และด้วยเหตุนี้จึงเป็นความคิดและค่านิยมที่สะท้อนกลับมา

ทีนี้เรามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่เราบริโภคกับสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณของเรา มุสลิมคนหนึ่งกินอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการประกอบศาสนกิจทางศาสนา (อิบาดะฮฺ) และยังสนับสนุนความรู้และแรงกายของเขา เพื่อสวัสดิภาพของสังคม ดังนั้นในบริบทของอิสลามจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของแนวคิดฮาลาลและหะรอม ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มที่ฮาลาลนั้นเป็นที่อนุมัติสำหรับมุสลิม

#รายการอาหารหนึ่งจะฮาลาล ก็ต่อเมื่อ :
– อาหารนั้นไม่เป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานในภาวะปกติของร่างกายและจิตใจ
– อาหารนั้นปราศจากนญิส (สิ่งสกปรกตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม) และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซากสัตว์หรือจากสัตว์ที่ตายโดยไม่ผ่านการเชือดหรือฆ่าอย่างถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม หรือจากสุกร หรือสัตว์หะรอมอื่นๆ
– อาหารนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากอนุพันธ์จากสุกรหรือสุนัขหรือสัตว์หะรอมอื่นๆ

#ในทางกลับกันรายการอาหารหนึ่งจะหะรอม ก็ต่อเมื่อ
– เป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานของร่างกายและจิตใจในทางลบ
– มีนญิสหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยสาเหตุจากธรรมชาติ หรือจากสุกรหรือสัตว์หะรอมอื่นๆ
– อาหารนั้นได้มาจากสัตว์ที่อนุมัติแต่ไม่ผ่านการเชือดในวิธีการที่เป็นที่อนุมัติ หรือ หากไม่มีการ เตรียมการก่อนเชือดอย่างถูกต้อง

คำกล่าวที่ว่า “คุณเป็นในสิ่งที่คุณกิน” เป็นที่รู้จักกันดีในศาสนาอิสลาม อาหารที่รับประทานเข้าไปไม่ได้กลายเป็นเพียงแค่อุจจาระ แต่ยังดูดซึมและสลายสารอาหารเข้าสู่ระบบและไหลเวียนทั่วทุกส่วนของร่างกายรวมทั้งสมองและหัวใจ ดังนั้นความบริสุทธิ์ของร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของอาหารที่เราบริโภค

ดังเช่นในอัลกุรอาน ในแต่ละครั้งเมื่อเอ๋ยถึงคำว่า “ฮาลาล” ก็จะกล่าวถึงอาหาร และคำว่า “ตอยยีบัน” ก็ได้ถูกกล่าวถึงอีกด้วย

“มนุษย์เอ๋ย จงกินสิ่งที่ได้รับอนุมัติ (ฮาลาล) และที่ดี (ฏอยยิบ) จากที่มีอยู่ในแผ่นดิน” (อัลบากอเราะฮฺ :168)

“พวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ซึ่งเป็นที่อนุมัติที่ดี” (อัลนะฮฺล: 114)

ดังนั้นก่อนตัดสินใจว่าอาหารไหนที่เหมาะสำหรับการบริโภค ควรมีการพิจารณามากกว่าฮาลาล หรือหะรอมเพียงเท่านั้น คำว่าตอยยีบันหมายถึงดี ซึ่งมีความหมายว่าอาหารต้องมีประโยชน์และบริสุทธิ์จากแหล่งที่มาของมันต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย

จากลักษณะทางด้านกายภาพ ข้อจำกัดทางอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า มุสลิมดูแลการกินเฉพาะสิ่งที่บริสุทธิ์ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่สกปรก

อาหารที่สะอาดบริสุทธิ์นำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสิ่งนี้จะทำให้มุสลิมสามารถเพิ่มอิบาดะฮฺตัวของเขาและปฏิบัติอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสุขภาพสามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นถัดไป ในร่างกายที่บริสุทธิ์สร้างสุขภาพที่ดีสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน แน่นอนว่าความสะอาดจากภายนอกเป็นขั้นแรกต่อความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณภายใน บ่อยครั้งที่องค์ประกอบทั้งสองมักควบคู่ไปด้วยกัน ดังนั้นในศาสนาอิสลามความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ตั้งแต่ด้านจิตวิญญาณแล้วมุสลิมก็ทำตัวเองให้บริสุทธิ์ โดยการบริโภคแต่เพียงอาหารที่สะอาดเนื่องจาก อัลลอฮฺนั้นบริสุทธิ์และรักผู้ที่ทำตัวเองให้บริสุทธิ์ จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ กล่าวว่า : ท่านรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวาซัลลัม) กล่าวว่า“แท้จริงอัลลอฮฺนั้นบริสุทธิ์ ไม่ทรงรับสิ่งใดนอกจากที่บริสุทธิ์”

“โอ้ บรรดารอซูลเอ๋ย ! พวกเจ้าจงบริโภคส่วนที่ดี (ฮาลาล) และจงกระทำความดีเถิด” (อัลมุอฺมิน: 51)

และพระองค์ยังได้กล่าวอีกว่า
“บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงกินสิ่งที่ดีและสะอาดที่เราได้ประทานให้แก่สูเจ้า”
(อัลบากอเราะฮฺ : 172)
…………………….
ฝ่ายบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปลและเรียบเรียง
…….
ที่มา
Consumers Association of Penang. (2006). HARAM HARAM :an Important book for muslim consumers. Pinang. Pulau Pinang Press. Page 12-13

ฉันสามารถทานอาหารที่ผ่านพิธีสวดในโบสถ์คริสเตียนได้หรือไม่?

:: [คำถาม] ::
อัสลามูอาลัยกุม ชาวมุสลิมนั้นสามารถทานอาหารที่ผ่านพิธีสวดจากโบสถ์คริสเตียนได้หรือไม่? เช่น เค้กอีสเตอร์ หรือไข่อีสเตอร์ เป็นต้น

:: [คำตอบ] :: โดย ชัยค์ มุฮัมมัด เกาะตานานีย์

ขอความสันติ ความเมตตา และความจำเริญจากผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ท่าน ด้วยพระนามของผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงไพศาลในความเมตตา ผู้ทรงถ้วนทั่วในความกรุณา มวลการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิแห่งผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงผู้อภิบาลแห่งสากลโลกความจำเริญและความศานติจงประสบแด่ท่านนบีมุฮัมมัดของเรา รวมถึงวงศ์วานของท่านและเหล่าสาวกของท่านทั้งมวล

เมื่อได้รับอนุญาตจากคัมภีร์อัลกุรอานและตามที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้ ชาวมุสลิมนั้นอนุญาตให้รับประทานอาหารของชาวยิวและชาวคริสเตียน (กลุ่มชนชาวคัมภีร์) ได้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวออกมาตราบใดที่อาหารนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามในอิสลาม

ดร. มุฮัมมัด เกาะตานานีย์ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอิสลามอเมริกันและอิหม่ามประจำศูนย์กลางอิสลามพาสเสคเคาน์ตี้แห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ ได้ให้คำตอบว่า

อนุญาตให้รับประทานอาหารของชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุล กิตาบ) ได้ ซึ่งอัลลอฮฺได้กล่าวว่า

“วันนี้สิ่งดี ๆ ทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว และอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว และอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา” (อัล มาอิดะฮฺ 5:5)

จากโองการนี้อนุญาตให้ชาวมุสลิมรับประทานอาหารของกลุ่มชนชาวคัมภีร์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งชาวคัมภีร์ที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ ชาวยิวและชาวคริสเตียนโดยไม่ได้มีข้อแม้ว่าอาหารของชาวคัมภีร์นั้นจะผ่านการกล่าวพรหรือไม่ก็ตาม

อัลลอฮ์ทรงทราบว่าช่วงเวลาแห่งการประทานอัลกุรอานนั้น กลุ่มชนชาวคัมภีร์จะมีพิธีกล่าวบทสวดหรือกล่าวพรแก่อาหารของพวกเขา

นักวิชาการหลายท่าน เช่น อะอฺฏออฺ ; มักฮูล อัช ชามีย์ ; อัล หะสัน ; อัช ชะอฺบีย์ ; สะอีด อิบนฺ มุสัยยิบ ; อัล เอาซาอีย์ และอัล ลัยษฺ มีความเห็นว่าอนุญาตให้ทานสัตว์ที่ถูกเชือดโดยชาวคริสเตียนได้แม้ว่านามของ “อัล มะสีหฺ”
(พระเยซู) ได้รับการกล่าวบนอาหารนั้น

ขณะที่ทรรศนะนี้นั้นขัดแย้งกับความเห็นของนักวิชาการท่านอื่น ๆ ที่ไม่อนุญาตให้รับประทานสัตว์ที่ถูกเชือดในนามอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ

กระนั้นอาหารใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีการเชือด เช่น ผัก ผลไม้ นักวิชาการทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าสามารถรับประทานได้ อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องไม่ลืมกล่าวนามของผู้เป็นเจ้าด้วยทุกครั้งในการรับประทานอาหารใด ๆ ก็ตาม

แท้จริงอัลลอฮฺนั้นรู้ดีที่สุด

………………………………………
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง

สัตว์ชนิดใดบ้างที่เป็นสัตว์ดีที่สุดในการทำอุฎฮียะฮ์(เชือดกุรบาน)

:: คำถาม ::

สัตว์ชนิดใดที่ถือว่าดีที่สุดหากจะทำอุฎฮียะฮ์(กรุบาน)ระหว่าง อูฐ แกะหรือปศุสัตว์ ?

อ่านเพิ่มเติม “สัตว์ชนิดใดบ้างที่เป็นสัตว์ดีที่สุดในการทำอุฎฮียะฮ์(เชือดกุรบาน)”

สัตว์ที่หะลาลกินซากสัตว์ตาย เนื้อของมันจะยังหะลาลหรือไม่ ?

คำถาม : 

เป็นเรื่องที่หะลาลในการรับประทานไก่และมันเป็นเรื่องหะรอมในการรับประทานสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์อื่นเป็นอาหาร มุสลิมสามารถบริโภคไก่ที่กินลูกของมันเองที่ตายแล้วหรือแพะที่กระทำเช่นเดียวกันนี้ได้หรือไม่? 

อ่านเพิ่มเติม “สัตว์ที่หะลาลกินซากสัตว์ตาย เนื้อของมันจะยังหะลาลหรือไม่ ?”

อะไรคือเงื่อนไขของอุฎฮิยะฮฺ ?

:: คำถาม ::

อัสลามุอะลัยกุม ท่านพอจะมีฟัตวา(ข้อชี้ขาดปัญหาศาสนา)ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวคิดและเงื่อนไขของการเชือดพลีหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม “อะไรคือเงื่อนไขของอุฎฮิยะฮฺ ?”

อะไรคือหลักเกณฑ์และความสำคัญของการเชือดพลี(อุฎฮียะฮฺ)

:: คำถาม ::

ช่วงเวลาใดเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการเชือดพลี? เราะจะต้องแบ่งให้แต่ละคนในครอบครัวของเราทำการเชือดพลีทุกคนหรือเพียงแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับทั้งครอบครัว การเชือดพลีดีกว่าหรือไม่หรือเราสามารถที่จะให้เงินเป็นการบริจาคแทน? 

อ่านเพิ่มเติม “อะไรคือหลักเกณฑ์และความสำคัญของการเชือดพลี(อุฎฮียะฮฺ)”

อุฎฮียะฮฺหรือการบริจาคกับมุสลิมที่ประสบภัยพิบัติ?

:: [คำถาม] ::

อัสลามุอะลัยกุม ย่อมจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ที่จะมอบเนื้อกุรบ่านหรือบริจาคเงินให้กับพื้นที่ที่เกิดในภัยพิบัติในดินแดนของมุสลิม? .

อ่านเพิ่มเติม “อุฎฮียะฮฺหรือการบริจาคกับมุสลิมที่ประสบภัยพิบัติ?”

เจลาติน (ตอนที่ 1)

เจลาติน1

เจลาติน คืออะไร?

หลายคนคงเคยได้ยินสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า เจลาติน เจ้าสารตัวนี้จะเกี่ยวพันกับอาหารและสินค้าต่างๆจำนวนมาก ทั้งที่ฮาลาลและไม่ฮาลาล แล้วสารตัวนี้คืออะไร ฮาลาลหรือไม่ เรามาทำความรู้จักกับสารที่ชื่อว่า “เจลาติน”

อ่านเพิ่มเติม “เจลาติน (ตอนที่ 1)”

เนื้อสัตว์ที่ได้รับการเชือดโดยอะฮฺลุล กิตาบ (ชาวคัมภีร์)

มีการพูดคุยกันมากมายในหมู่ผู้บริโภคมุสลิมไปจนถึงนักวิชาการอิสลามในประเด็นว่าด้วยข้ออนุมัติสำหรับการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้รับการเชือดโดยอะฮฺลุล กิตาบ (ชาวคัมภีร์) ซึ่งหมายถึงชาวยิวและชาวคริสต์ โดยทั่วไปแล้วเนื้อสัตว์ที่ผ่านการเชือดโดยชาวยิวหรือชาวคริสต์เหล่านี้จะเรียกว่า เนื้อสัตว์ที่ผ่านการเชือดโดยอะฮฺลุล กิตาบ อย่างไรก็ตาม เนื้อสัตว์ประเภทนี้กลับไม่ได้รับการปฏิบัติตามกระบวนการเชือดตามหลักบทบัญญัติอิสลามที่กำหนดว่าเนื้อสัตว์ที่ฮาลาลจะต้องได้รับการกล่าววิงวอนหรือกล่าวนามของผู้เป็นเจ้าในระหว่างการเชือด

อ่านเพิ่มเติม “เนื้อสัตว์ที่ได้รับการเชือดโดยอะฮฺลุล กิตาบ (ชาวคัมภีร์)”