Halal Biz News: มาเลเซียปรับวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่จากวิสัยทัศน์ 2020 สู่วิสัยทัศน์ 2030 โดยนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียวิจารณ์ว่าวิสัยทัศน์ 2020 มีแต่จะทำให้ประเทศเป็นหนี้มากขึ้นจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้างแรงงานทักษะต่ำ นอกจากนี้ กิจการจำนวนมากยังตกอยู่ในมือของนักลงทุนต่างชาติและความเจริญกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่

วิสัยทัศน์ 2020 ของมาเลเซีย คือ วิสัยทัศน์แห่งชาติที่ได้กำหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไว้ว่า “มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ.2563 (2020)” โดยมีเป้าหมาย ที่จะทำให้มาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 ต่อปีทุกปี และเศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นเป็น 8 เท่า แต่เนื่องจากวิสัยทัศน์ 2020 จะครบในอีก 1 ปีข้างหน้า รวมทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมโลกและการเมืองของมาเลเซียเปลี่ยนไป จึงต้องมีวิสัยทัศน์ 2030 ใหม่ เกิดขึ้น

วิสัยทัศน์ 2030 นี้อยู่บนพื้นฐานของหลักการ “ความมั่งคั่งร่วมกัน (Shared Prosperity)” โดยมีเป้าหมายเศรษฐกิจ 3 ประการ
1. การลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
2. การสร้างระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าบนพื้นฐานของความรู้และคุณค่า โดยประชาชนมาเลเซียในทุกระดับมีส่วนร่วม
3. การทำให้มาเลเซีย เป็นระบบเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย

เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ประชาชนมาเลเซีย ทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือชนชั้นใด และไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีภายในปี ค.ศ. 2030 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ได้แก่

1. การปรับโครงสร้างของระบบนิเวศทางธุรกิจและอุตสาหกรรมให้รองรับอนาคตด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทักษะสูง

3. การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงมาเลเซียจากประเทศผู้บริโภคไปเป็น ผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปรับปรุงตลาดแรงงานและอัตราค่าจ้าง

5. การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยบนพื้นฐานของความต้องการ (need-based) และการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจน
6. การลดความแตกต่างของระดับการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่างรัฐต่าง ๆ และระหว่างมาเลเซียตะวันออกกับมาเลเซียตะวันตก

7. การพัฒนาต้นทุนและกลไกทางสังคมให้สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างสังคมแห่งความรู้ประชาชนขยันและอดทน และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน แนวทางเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าวจะไม่วัดความสำเร็จจากการเติบโตของ GDP แต่จะวัดจากความยากจนที่ลดลง และการกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนมาเลเซียทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

………………………………………………………………….
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี เรียบเรียง

ที่มา : https://globthailand.com/