New Normal / ความปกติแบบใหม่หลังวิกฤต Covid-19

BIHAPS WEEKLY EP.21

ถึงแม้ที่ผ่านมาโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) จนถึงยุคของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่าง Digital Disruption แต่วิกฤต Covid-19 นับว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของยุคสมัยสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ความปกติแบบใหม่ หรือ New Normal”

นักวิชาการหลายคนเริ่มคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เมื่อจบเหตุการณ์ระบาดครั้งใหญ่นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรต่างๆ สามารถรับมือกับพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงของคนในสังคม

พฤติกรรมที่ 1 การทำงานที่บ้าน หรือ Work from home
การผสานกันของบ้านและหน้าที่ (Evolving of Home and duty) การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวด้วยการอยู่บ้าน พร้อมทำงานหรือทำกิจรรมต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัยของตนเอง การประชุมระยะใกลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ จะเป็นหนึ่งในความปกติแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

พฤติกรรมที่ 2 ซื้อของ และช็อปปิ้งออนไลน์
การสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะเป็นเรื่องปกติ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันหลายธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้า หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียล แพลตฟอร์มต่างๆ
แน่นอนว่าการเดินทางไปซื้อของที่ร้านจะลดลงไปด้วย

พฤติกรรมที่ 3 สุขอนามัย และความสะอาด
การมีวินัย และการรักษาความสะอาดให้ถูกหลักสุขอนามัยจะเป็นส่วนนึงที่สำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม มีกฏระเบียบต่างๆที่ต้องปฏิบัติ เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน การเว้นระยะห่างระหว่างรอชำระสินค้า การใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของเอลกอฮอลล์ในการฆ่าเชื้อ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เป็นต้น

พฤติกรรมที่ 4 เทคโนโลยีการเงิน
การคำนึงเรื่องความปลอดภัยทำให้ผู้คนเลือกทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น กลายเป็นความปกติแบบใหม่ด้านการเงิน สังคมไร้เงินสดที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งจะยังคงดำเนินต่อไป ปรากฏการณ์การให้ความสำคัญกับสุขอนามัยผนวกกับความสะดวกที่เกิดขึ้น ทำให้เราจะยังเห็นพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโลกดิจิทัล การใช้ดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital Banking) หรือธนาคารแบบออนไลน์ และการใช้แอปพลิเคชัน e-Wallet

พฤติกรรมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ และเป็นเพียงการคาดการณ์ของหลากหลายสื่อ โดยอิงตามบทความของนักวิชาการที่มีเนื้อหาเปรียบเทียบพฤติกรรมของคนแต่ละยุคสมัย สู่การเป็น New Normal ในยุคสมัยหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ ยุคสมัยที่พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอด (21st Century Skills) เพื่อยืนหยัดและดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ

…………………………………………………………………………..
Ref : The Standard, BBC Thai

เขียนโดย นายซารีฟ เลาะหามะ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฮาลาลฯ (BIHAPS)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.ปัตตานี

#BIHAPSWEEKLY
#HALALSCIENCEPATTANI
#HSC
#HALALSCIENCECHULA
#SMEs
#บทความวิชาการ