ข้อบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งของที่ผลิตมาจากหนังสัตว์

บทบัญญัติอิสลามกล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับการใช้หนังสัตว์ชนิดต่าง ๆ ทั้งที่ได้จากสัตว์ที่เราสามารถทานเนื้อของมันและจากสัตว์ที่เราไม่สามารถทานเนื้อของมัน ทั้งที่ถูกฟอกและไม่ถูกฟอก

มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ

หนังสัตว์ที่ได้รับการเชือดด้วยวิธีหะลาลถือว่าเป็นสิ่งที่สะอาด(ฏอฮิรฺ) เพราะกระบวนการเชือดที่ถูกต้องได้ทำให้มันเป็นสิ่งที่ดี เช่น หนังอูฐ หนังวัว หนังแกะ ละมั่ง กระต่าย ฯลฯ ไม่ว่ามันจะถูกฟอกหรือไม่ถูกฟอกก็ตาม

สำหรับหนังสัตว์ที่เนื้อของมันไม่สามารถรับประทานได้เช่น สุนัข หมาป่า สิงห์โต ช้างและอื่นๆ ถือว่าเป็นนญิส (สิ่งสกปรกหรือไม่บริสุทธิ์ตามหลักศาสนา) ไม่ว่าจะโดนเชือด ตายเองหรือถูกฆ่าโดยวิธีใด ๆ เพราะแม้ว่าจะเชือดมัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหะลาล มันยังเป็นสิ่งนญิสไม่ว่าจะฟอกหรือไม่ฟอกก็ตาม นี่เป็นความเห็นที่เป็นที่ยอมรับกันมาก ตามความเห็นนี้ถือว่าหนังสัตว์ที่นญิสไม่สามารถทำให้สะอาดได้ด้วยการฟอกหากว่าเป็นหนังที่ได้จากสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้เชือดเพื่อเป็นอาหาร

สำหรับหนังสัตว์ (หะลาล) ที่ตายก่อนที่จะถูกเชือดให้ถูกต้อง หากว่านำมาฟอกถือว่ามันสะอาดสามารถนำไปใช้ได้ แต่ก่อนที่จะนำไปฟอกถือว่ามันยังนญิสอยู่ ดังนั้นในกรณีของหนังสัตว์อาจเป็นสามประเภทได้แก่

ประเภทแรก หนังสัตว์ซึ่งถือว่าสะอาดไม่ว่ามันจะถูกฟอกหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นหนังสัตว์ที่สามารถรับประทานได้ โดยที่มันถูกเชือดตามหลักการ

ประเภทที่สอง หนังสือสัตว์ที่ถือว่าไม่สะอาดไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากฟอกก็ตาม เพราะถือว่ามันนญิส ซึ่งเป็นสัตว์ที่เราไม่สามารถรับประทานได้เช่นหมูเป็นต้น

ประเภทที่สาม หนังสัตว์ที่ถือว่าสะอาดเมื่อได้รับการฟอก แต่ไม่สะอาดก่อนที่จะถูกฟอก หนังสัตว์เหล่านี้ได้แก่หนังสัตว์ที่เนื้อของมันกินได้หากเชือดอย่างถูกต้องเพียงแต่มันตายโดยไม่ถูกเชือดอย่างถูกต้อง

………………………………………
ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง
ที่มา :Islamqa.Info